Algemene Voorwaarden1. Algemeen

1.1 Door het plaatsen van een bestelling verklaart u dat u met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Truffelhuys behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht.

1.2 De (algemene) voorwaarden en bepalingen waarnaar in uw bestelling(en)of elders wordt verwezen, zijn niet van toepassing.


2. Prijzen

2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving niet aangepast.

2.2 Alle prijzen op de site van Truffelhuys (www.Truffelhuys.nl) zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten aanvaardt Truffelhuys geen aansprakelijkheid.

2.3 Alle prijzen op de in artilkel 2.2 genoemde site zijn in EURO's en inclusief BTW.

2.4 Bezorgkosten zijn niet in de op de in artikel 2.2 genoemde site vermelde prijzen inbegrepen.  


3. Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld.

3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Truffelhuys zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.4 Mondelinge toezeggingen verbinden Truffelhuys slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Truffelhuys zijn bevestigd.

3.5 Aanbiedingen van Truffelhuys zijn eenmalig en gelden als zodanig niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.6 Truffelhuys kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer in redelijkheid had kunnen of behoren te begrijpen dat de desbetreffende aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk en afzonderlijk tussen u en Truffelhuys zijn overeengekomen.


4. Afbeeldingen en specificaties

4.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en overige mededelingen zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten op de in artikel 2.2 genoemde internetsite van Truffelhuys gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen als zodanig onder geen beding aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 5. Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen Truffelhuys en een klant komt tot stand nadat de klant bij Truffelhuys een bestelling heeft geplaatst die vervolgens door Truffelhuys wordt geaccepteerd.

5.2 Truffelhuys behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of deze uitsluitend te accepteren onder aanvullende voorwaarden zoals verzending na vooruitbetaling.


6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden door middel van iDeal, en bankoverschrijving (na afstemming met Truffelhuys).

6.2 In het geval tussen u en Truffelhuys een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn u in verzuim zult zijn. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en nader over te komen voorwaarden.

6.3 In geval van te late betaling bent u van rechtswege in verzuim zonder dat Truffelhuys u daartoe in gebreke dient te stellen en als zodanig een rente verschuldigd van 6% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

6.4 Indien u in gebreke of verzuim bent in het tijdig nakomen van uw betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen alsdan in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Truffelhuys echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht, inclusief de gerechtelijke en executiekosten. U bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6.5 In geval van niet-tijdige betaling is Truffelhuys bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

7. Levering

7.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

7.2 Bestellingen zullen zo snel mogelijk geleverd worden. Truffelhuys streeft ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen te verzenden.

7.3 Truffelhuys zal bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

7.4 Aan de leveringsplicht van Truffelhuys zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Truffelhuys geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de (weigering van) acceptatie, tot volledig bewijs van levering.

7.5 Alle op de in artikel 2.2 genoemde internetsite vermelde termijnen zijn indicatief. Aan deze termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

7.6 Leveringen vinden plaats op het door u in de overeenkomst opgegeven adres.

 

8. Zichttermijn / herroepingsrecht

8.1 Indien u na afloop van een termijn van 7 werkdagen de geleverde zaken niet aan Truffelhuys heeft teruggezonden geldt de koop als definitief. U bent  gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Truffelhuys. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken door u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Truffelhuys er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan u wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor uw rekening en risico.

 

9. Garantie

9.1 Truffelhuys garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

9.2 De garantietermijn van Truffelhuys komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Truffelhuys is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.

9.3 U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Truffelhuys) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Truffelhuys. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan Truffelhuys schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).

9.4 Indien uw klachten door Truffelhuys gegrond worden bevonden, zal Truffelhuys naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Truffelhuys en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Truffelhuys voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

9.5 Garantie geldt niet indien en zolang de afnemer jegens Truffelhuys in gebreke is, u de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken, de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Truffelhuys en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld, de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


10. Aansprakelijkheid

10.1 Truffelhuys is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen en een dergelijke tekortkoming haar in redelijkheid niet kan worden toegerekend.

10.2 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: elke oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Truffelhuys behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Truffelhuys alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden in dit kader  uitdrukkelijk als niet toerekenbaar tekortkomen door Truffelhuys.

10.3 Truffelhuys behoudt zich in de in dit artikel genoemde gevallen het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Truffelhuys gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Truffelhuys bij het intreden van het niet toerekenbaar tekortkomen al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10.5 Truffelhuys is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.


11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Eigendom van alle door Truffelhuys geleverde zaken blijft bij Truffelhuys zolang vorderingen van Truffelhuys uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet zijn voldaan, zolang de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet zijn voldaan of zolang de vorderingen van Truffelhuys wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet zijn voldaan.

11.2 De door Truffelhuys geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.3 U bent niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4 U geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Truffelhuys of een door Truffelhuys aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Truffelhuys haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, bent u verplicht Truffelhuys zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.6 U verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Truffelhuys.


12. Gegevensbeheer

12.1 Indien u een bestelling plaatst bij Truffelhuys, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Truffelhuys.

12.2 Truffelhuys respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12.3 Truffelhuys maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van een dergelijke lijst te verwijderen.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten met en aanbiedingen van Truffelhuys is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter, waarbij Truffelhuys kiest voor het arrondissement Eindhoven.